Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

hatályos: 2022.09.07.

1. Impresszum

Üdvözöljük oldalunkon!

Kérjük figyelmesen olvassa el az ÖsztönAnyu Általános Szerződési Feltételeit, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A jelen weboldalon, vagy e-mailben történő vásárlás (internetes vásárlás) a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződéskötésre a kereskedő és a fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Az európai uniós és a magyar jogszabályok alapján érvényesek az online úton megkötött szerződések, így az ilyen módon megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint a hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött megállapodások esetén. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül, melyre vonatkoznak a szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezések, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit pedig 2014. június 13-tól a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései.

A megrendeléssel, szállítással és facebook oldalon található információkkal kapcsolatos kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állunk.

2. Üzemeltetői adatok, információk

Cégnév: Bozainé Szirtes Dóra egyéni vállalkozó

Székhely: 1116 Budapest, Ringló út 86.

Facebook oldal üzemeltetője: Bozainé Szirtes Dóra egyéni vállalkozó

E-mail: osztonanyu@gmail.com

Adószám: 55338996-1-43

Nyilvántartási szám: 57438494

Bankszámlaszám: Magnet Bank 16200151-18571396 (külföldről történő utalás esetén HU24 16200151-18571396-00000000)

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH szám:

Szerződés nyelve: magyar

Weblap: www.osztonanyu.hu

Facebook oldalak: www.facebook.hu/tipitapitabla/ www.facebook.com/osztonanyu/

3. Vonatkozó jogszabályok

4. Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: osztonanyu.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül;

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy;

5. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

Az Általános Szerződési Feltételek 2022.09.01. napján lépnek hatályba, a hatálybalépés dátuma megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával, melytől számítva valamennyi vásárlóra és vásárlásra hatályosak. Az Általános Szerződési Feltételek visszavonásáig hatályosak.

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a facebook oldalon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A facebook oldalunkon vagy e-mailen keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a facebook oldalon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

7. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a facebook oldalak, a weboldal, az instagram oldal, a youtube csatorna és azok minden képi és szöveges tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll.

A facebook oldalakról, a weboldalról, az instagram oldalról vagy a youtube csatornáról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak az adott felületre való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

Amennyiben a fentiekben említett felületek képi és/vagy szöveges tartalmak írásos engedély nélkül kerülnek felhasználásra, úgy a jogtalan felhasználó a tartalom használatáért köteles fizetni. A díjfizetés a felhasználás (megjelenés) első napjától számítandó! Összegszerűen 40.000.- ft/nap fizetendő.

A jogtulajdonos: Bozainé Szirtes Dóra

8. Árak

Az árak forintban értendők. A Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 188. §-ának (1)-(2) bekezdései szerint alanyi adómentes, így az árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

9. Megvásárolható termékek

9.a) Megvásárolható termékek köre:

– online termék/szolgáltatás

– fizikai, kézműves termék

– Erdőfürdő tábor

A megvásárolható termékek és azok leírása megtekinthető a weboldalon. Felhívjuk figyelmét, hogy a termékek egyedi, kézzel készített kézműves termékek. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, nem garantálható, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy eltérések lehetségesek. Az ezen bekezdésben foglalt egyedi jelleg, kézműves készítés miatti eltérések nem jelentenek nem szerződésszerű teljesítést, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

A weboldal online kurzusai nem tartoznak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.) hatálya alá, így azok nem minősülnek felnőttképzési tevékenységnek. Az oldalon található információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot, diagnózist, kezelést, ezért panaszaiddal mindig fordulj szakemberhez!

Az Erdőfürdő tábor lemondási feltételei

A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek. Lemondási feltételek: amennyiben a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal megelőzi a megjelölt táborkezdést, a tábor díjának 50%-át a Szervező visszafizeti a Szülőnek. Amennyiben a lemondási szándékot a szülő fenti időponttól később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt. A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el az osztonanyu@gmail.com címen. A tábor esetleges meghiúsulása esetén a teljes részvételi díj megilleti a Szülőt.

Ismétlődő bankkártyás fizetésről szóló tájékoztató az Ösztönanyu Klub szolgáltatással kapcsolatban

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Barion Payment Zrt. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban megvásárolt Ösztönanyu Klub szolgáltatás esetében (www.osztonanyu.hu/osztonanyu-klub) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek minden hónap 1-jén, a kiválasztott időszaknak megfelelő díj (1 hónap 3990, 3 hónap 10990, 1 év 43990) levonásával.

Ismétlődő fizetés lemondása: amennyiben a Vevő le szeretné mondani a szolgáltatást, abban az esetben ezt email-ben, az osztonanyu@gmail.com e-mail címen keresztül teheti meg. Lemondás esetén az addig levont összeg nem visszatérítendő.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy előfizetés vásárlása esetén a Barion Payment Zrt. szerepel a vásárló által kapott bankszámlakivonatokon, mint elfogadóhely.

Az ÁSZF elfogadásával jelen tájékoztató tartalmát a Vevő tudomásul veszi és elfogadja.

9. b) Az útiköltségről

Azon személyes találkozások, amelyek az Eladó részéről helyváltoztatással járnak, útiköltséget vonnak maga után. Az útiköltség díja a konzultáció, workshop és bármilyen más, személyes találkozással járó szolgáltatás díján felül értendő. Az útiköltség a személyes találkozó megvalósulásának napján kerül kiszámításra az aznapi benzinár függvényében. Az útiköltség aznapi költsége eltérhet a korábbi egyeztetések során előkalkuláció során kiszámolt térítési díjtól.

9. c) A személyes konzultációkról

A személyes konzultációra vonatkozó szolgáltatás a vásárlást követő 90 naptári napon belül használható fel. Amennyiben a megvásárolt szolgáltatást a Vevő a vásárlást követő 90 napon belül nem használja fel, az általa befizetett szolgáltatási díj nem igényelhető vissza. Amennyiben a szolgáltatást megrendelte, de ki nem fizette, a rendelés törlésre kerül.

A Vevő a konzultáció lemondását legkésőbb a konzultáció megkezdésének időpontja előtt 24 órával előre kell, hogy jelezze az Eladónál. Amennyiben a konzultáció a megkezdés előtti 24 órán belül kerül lemondásra a Vevő részéről, úgy 4000 forint lemondási díj kerül megállapításra. Ha a lemondás a konzultáció megkezdése előtti 12 órán belül kerül lemondásra, a teljes vételár kifizetendő. Az elmaradt konzultáció igény szerint pótolható az Eladóval való egyeztetést követően, azonban pót-időpont biztosítására csak akkor van lehetőség, ha rendelkezésre áll olyan szabad időpont, amely mindkét fél számára megfelelő.

10. A rendelés menete

Fizikai termék esetén a megrendelni kívánt terméket vagy szolgáltatást e-mailben tudja megrendelni. A megrendelés a vételár teljes vagy 50%-ának megfizetésével válik érvényessé.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Ebben az esetben a 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései is az irányadók, különös tekintettel a 4. § (1) bekezdésére. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, a terméket újrahasznosított csomagolásban adjuk kézhez.

Weboldalunkon oldalunkon termékkategóriák szerint böngészhet a megvásárolható termékek között. Ugyanitt megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, kérjük, hogy a megadott elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot velünk.

A rendeléshez regisztráció nem szükséges.

A megrendeléseket az előre egyeztetett szolgáltatóval küldjük. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják.

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Az esetlegesen felmerülő további kérdések esetén az üzemeltető adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Online termékek esetén

Az Eladó által forgalmazott online/digitális termékek és szolgáltatások a www.osztonanyu.hu weboldalon valamint a www.facebook.com/osztonyanyu oldalon kerülnek bemutatásra. A weboldalon a “Workshopok”, “Konzultációk” valamint “Játékok” menüpontra kattintva tekinthetők meg az egyes online termékek és szolgáltatások, melyekről a kiválasztott digitális termék alatt található “Részletek” gombra kattintva bővebb információk állnak rendelkezésre. Az online termékeknél látható képi anyag csupán illusztrációk.

Az online termékek és szolgáltatások megrendelését megelőzően a Vásárló kiválaszthatja az általa preferált időpontot és rendelési mennyiséget, mely a weboldal jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintva jelenik meg. Ezt követően a “Pénztár” gombra kattintva egy űrlap kitöltésével adhatja meg Vásárló a személyes adatait, amelyek kezeléséről az Eladó Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik. A Vásárló regisztrációval és regisztráció nélkül is véglegesítheti online vásárlását. A fizetési mód kiválasztását követően egy jelölőnégyzet kitöltésével jelzi a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek valamint az Adatkezelési tájékoztató elfogadását és elolvasását. Az online termék vagy szolgáltatás “Megrendelés elküldése” gombra kattintva kerül megrendelésre.

A Vásárló a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával tudomásul veszi, hogy vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után. Az online termékek és szolgáltatások vásárlása esetén az Eladó megrendeléssel kapcsolatos elektronikus úton történő visszaigazolását követőn az Eladó és a Vásárló között adásvételi szerződés jön létre. Online termék vagy szolgáltatás vásárlása esetén a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a vásárolt szolgáltatással kapcsolatban elektronikus úton további információkat kapjon direkt üzenet vagy hírlevél formájában, melyről a Vásárló bármikor le tud iratkozni az osztonanyu@gmail.com mail címen keresztül.

11. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön megrendelőlapjának elküldését követő három munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön rendelésének részleteit, melyben feltünteti a megrendelt termékek adatait, az igényelt szolgáltatások árát, a szállítási feltételeket, a teljes árat, valamint a megrendelés azonosítóját. A szerződés az Ön által elküldött megrendelőlap az Eladó által történő elfogadásával és az egyeztetett előleg (vagy teljes összeg) megfizetésével jön létre.

12. Pénzvisszafizetés és termékgarancia

Pénzvisszafizetés az online workshopoknál 3 nap, a vevő az esemény előtt három naptári nappal tudja utoljára visszakérni a befizetett összeget, de amennyiben az adott esemény nem megfelelő a vevő számára, kérheti az eladót, hogy helyezze át őt egy másik időpontra. Ösztönanyu táborok esetén a tábort megelőző hét munkanapig lehet kérni a teljes összeg visszafizetését, hét naptári napon belül az eladó a teljes összeg ötven százalékát téríti vissza.

Fizikai termékek esetén az eladó a terméket csak a teljes vételár kifizetését követően adja postára vagy kezdi el készíteni. A fizikai termékekre az eladó fél év garanciát vállal abban az esetben, ha azt a vevő önköltségén visszajuttatja az eladónak, aki javítja és ismét postázza saját költségén. Használatból adódó vagy postai sérülésre a garancia nem vonatkozik.

13. Kedvezményekre vonatkozó általános szabályok

Az Eladó által a vevő részére kibocsátott ajándékutalványok, kedvezmény kuponok, valamint promóciós kódok (a továbbiakban: kedvezmények) esetében az alábbi szabályok érvényesek.

A kedvezmények más kedvezménnyel (ajándékutalvánnyal, árengedménnyel, kedvezmény kuponnal, promócióval) nem vonhatók össze. A kedvezmények ajándékutalványra nem válthatók be.

A kedvezményeket csak az Eladó honlapján leadott online megrendelés során lehet beváltani érvényességi idejükön belül. Lejárt kedvezmény nem használható fel. Online megrendelésnél Vevőnek a kedvezményt biztosító kódot a megrendelő űrlapon kell egyértelműen feltüntetnie. Eladó fenntartja a jogot, hogy – a Vevővel egyeztetett módon – a Vevő részére korábban kibocsátott kedvezményeket a megrendelés visszaigazolásáig beváltsa.

A kibocsátott kedvezményeket Eladó egyedi kódok alapján nyilvántartja. A nyilvántartásban szerepel a kedvezmény kódja, mértéke vagy összege, a kibocsátás dátuma, a Vevő neve és email címe, valamint a beváltás ténye.

Vevő köteles a kedvezmény egyedi kódját titokban tartani, annak más személy részére történő tudomásra jutásáért, eltulajdonításáért, illetéktelen felhasználásáért Eladó felelősséget nem vállal.

Vevő a kedvezményeket harmadik fél részére átruházhatja, de ezzel lemond az általa igénybe vehető kedvezményekről. A harmadik fél a kedvezmények beváltását – a normál beváltás szabályain felül – a Vevő nevének és/vagy email címének ismeretében teheti meg.

Amennyiben a még fel nem használt, és érvényességi idején belül lévő, a Vevő részére kibocsátott kedvezmény kód a Vevő számára elérhetetlenné válik, vagy megsemmisül, akkor azt az Eladó elektronikus formában Vevő részére eljuttatva pótolja, vagy a megrendelés során beváltja, amennyiben azt Vevő kifejezetten kéri.

A kedvezmények többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása tilos.

A kedvezményekre vonatkozó szabályokat, valamint a kibocsátott kedvezmények érvényességi idejét az Eladó egyoldalúan jogosult módosítani. A szabályok módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt Eladó a honlapján közzétette, vagy a Vevő kifejezett tudomására hozta.

14. Ajándékutalványok

Az ajándékutalvány pénzre nem váltható át, nem adható vissza belőle pénz, vagyis, ha a vásárlás értéke nem éri el az ajándékutalvány mértékét, akkor az egész ajándékutalvány elhasználásra kerül.

Az ajándékutalvány a kibocsátástól számított 1 éven belül használható fel.

15. Kedvezmény kuponok

Az Eladó által a Vevő részére kibocsátott papír alapú, vagy elektronikus kedvezmény kupont a Vevő a kuponon feltüntetett kedvezmény mértékében (%-os kedvezmény) és a kuponon feltüntetett, de legfeljebb a kibocsátástól számított 180 napon belül használhatja fel. Az egyes kedvezmények és promóciók nem vonhatók össze.

16. Promóciós kódok

Amennyiben a Vevő az Eladótól kedvezmény érvényestésére e-mail formájában promóciós kódot kap, azt Vevő az emailben feltüntetett határidőn belül használhatja fel online megrendelése során, az emailben szereplő feltételek szerint, de legfeljebb a facebook oldalon található termékekre. Az egyes kedvezmények és promóciók nem vonhatók össze.

17. Fizetési módok

A Vevő a megrendelés ellenértékét és az esetleges szállítási költséget, bankkártyával a Barion rendszerén keresztül, forintban is megfizetheti. A fizetés a megrendelés kiszállítása, elektronikus kiküldése, azaz átvétele előtt történik. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

A fizetendő végösszeg a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.

18. Átvételi módok (fizikai termék esetén)

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a csomagoláson észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Házhoz szállítás díjszabása

A szállítás költsége függ a megrendelt termék, annak biztonságos csomagolásával együtt elért súlyától.

19. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított minimum 14 nap, de legfeljebb 31 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

20. Jótállás

Az üzemeltető által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll rendelkezésére, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A vásárlót a jótállás joga nem illeti meg abban az esetben, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. A megjelölt rendelet alá nem tartozó termékek tekintetében a gyártó által biztosított jótállási idő a termék mellett feltüntetésre kerül. Ezzel kapcsolatos problémák felmerülése esetén az üzemeltető pontos információt tud adni. Jótállás esetében a fogyasztót a jótállási időn belül, a meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg. A garanciális javítások a gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki. A garancia feltételek a használati útmutatóban levő feltételek betartásával együtt érvényesek. A garancia a termékre került, kész termékként vásárolt elemekre nem vonatkozik. Ezek esetében a gyártót terheli a felelősség és a javítási kötelezettség. Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadók.

21. Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Egyebekben a jótállásra a Ptk. 6:168-6:170.§-ban foglaltak az irányadóak.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

22. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ köteles adni. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton kell rendezni, lehetőség szerint a felek közötti megállapodással, ellenkező esetben a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, felek az illetékes bíróságnál peres eljárást kezdeményezhetnek.

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 (30) 982 47 80

Internet cím: www.osztonanyu.hu

E-mail: osztonanyu@gmail.com

23. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

24. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

25. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet, 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  rendelkezései az irányadók.